Schematický editor v nové verzi 4.40

Tato stránka uvádí změny ve schematickém editoru systému Formica verze 4.40 v porovnání s poslední podobou (Release 61) komerčně šířené verze 4.30.

Velká část zásahů je obdobou změn v editoru Layout verze 4.40. Většinou jsou to změny drobné a uživatel by je měl zaznamenat jako zvýšení komfortu ovládání.

Do schematického editoru bylo ale především doplněno několik nových nezávislých nástrojů, jejichž úkolem je zabránit vzniku nežádoucích změn elektrického zapojení v průběhu editace. Jinými slovy, vzhled schematu lze nyní upravovat bez nebezpečí mimoděk provedených elektrických změn. Největší užitnou hodnotu tak zřejmě přináší průběžná kontrola netlistu a zabudování autorouteru.

Podrobnější seznam úprav lze nalézt v samostatném souboru.

Nový způsob šíření

Počínaje verzí 4.40, systém Formica bude ve všech svých podobách volně ke stažení z našich webových stránek. Abyste jej však mohli spustit (a abyste byli oprávněni jej užívat) v jiné než volně šiřitelné podobě (omezené na 40 součástek a 150 vývodů), budete potřebovat nejen dosavadní hardwarový klíč, ale také licenční soubor.

Další informace o novém způsobu šíření systému Formica naleznete v doprovodných textech programu Layout verze 4.40.

Testovací verzi schematického editoru si můžete volně stáhnout a (máte-li klíč HASP) užívat s omezením na 60 součástek a 200 vývodů.

Snadnější propojování a hlídání změn

Hlavní pozornost při vývoji nové verze byla věnována nástrojům, které zjednoduší zakreslování požadovaných vodivých propojení a které v průběhu editace hlídají, zda mylnou manipulací nedošlo ke změnám v zapojení, které požadovány nebyly.

 1. Automatické zakreslování vodivých propojení

  Vedle dosavadního režimu ukazatele Draw Wire, v němž se zakresluje vodič segment po segmentu, byly nyní doplněny další dva režimy, které využívají nově doplněný router. Jsou to režimy:

  • Route (Wire), který zakreslí nový vodič propojující zadané dva body.
   router vloží spoj mezi vybrané body

  • Connect (Wire), který propojí zadané body s případným využitím dříve položených spojů (v krajním případě pouze zakreslí do vhodného křížení vodičů propojovací značku).
   router zajistí propojení vybraných bodů

 2. Zdokonalení editačního režimu Drag

  • Při výběru bloku se užije nový "chytrý" algoritmus, který nedovolí, aby hranice zvolené oblasti probíhala po vodiči, který je křížen jiným vodičem. V takové situaci dříve docházelo k vytváření nezamýšlených přípojných míst na hranici bloku. Skutečná vnější hranice bloku je pro lepší přehlednost zvýrazněna.

  • Pro vytváření "gumiček" je nyní možno vybrat jeden ze dvou algoritmů:

   • "Gumička" se vytváří z přilehlého segmentu přípojného vodiče (režim [Short Bands] odpovídá chování předchozích verzí).

   • "Gumička" se vytvoří z celé spojky (po nejbližší větvení, návěští nebo vývod součástky v režimu [Long Bands]).

   Oba algoritmy uvažují jako pevné body také kotvičky návěští, což brání jejich odtržení.

  • Při tažení bloku nebo součástky jsou "gumičky" rozmisťovány routerem, takže na jejich zlomech nedochází k nežádoucím propojením. Opět je možno volit mezi režimem Route a Connect. Opakovaným tisknutím klávesy <Ctrl> lze zvolit vyhovující režim routeru i v průběhu tažení.
   router tvaruje paralelně vedené spoje; podržením klávesy <Shift> se celá sada spojů překlopí Možnosti routeru při tvarování skupiny paralelních vodičů lze vyzkoušet na ukázkovém schematu.

  • Editor upozorňuje na místa, kde se položením bloku na současné pozici vytvoří nová spojení (zamýšlená i nezamýšlená). Rozlišují se 4 kategorie takových spojení. Pro každou odděleně je možno nastavit úroveň varování až po úplný zákaz.

 3. Průběžná kontrola netlistu

  Průběžné testování shody okamžitého zapojení s referenčním netlistem je nezávislý nástroj, který v průběhu editace upozorňuje na nezamýšlené změny zapojení. Umožňuje ve vybraném okamžiku "zafixovat" elektrické zapojení popsané schematem a nadále věnovat pozornost pouze těm změnám, které mají zlepšit přehlednost zapojení, ale elektrické propojení ovlivnit nesmějí. Pokud k takové změně omylem dojde, průběžná kontrola na to okamžitě upozorní. Referenční netlist je možno kdykoliv vygenerovat z aktuálního zapojení.
  Poklepáním do levého horního rohového pole se vygeneruje referenční netlist. Pole zůstává zelené, dokud nedojde ke změně zapojení. Pak se pole přebarví a nežádoucí/chybějící spoj je návěštěn také textově.

  Je také možno načíst běžný .PNL soubor (nebo též .PCB soubor, který v sobě netlist zahrnuje) a využít toho, že po každém zásahu zobrazí průběžný test první nalezenou odchylku. Chybějící spoje je možno vkládat automaticky (klávesovými kombinacemi <Shift-Ins> a <Ctrl-Ins>). Tak lze schema postupnými úpravami přivést do podoby, kdy se jeho elektrické propojení shoduje s přečteným netlistem. Tento mechanismus také usnadňuje přenos změn provedených v editoru desky zpět do výchozího schematu.

 4. Router jako množinová operace

  Router je možno aplikovat na označenou množinu vodičů. Tak je možno optimalizovat jejich rozmístění.

Nové zobrazování

 • Prohlížečem, který zobrazuje schematické značky při vybírání z knihovny, byl schematický editor vybaven už od verze 4.2. Ve verzi 4.40 je pevný panel prohlížeče nahrazen samostatným formulářem, jehož rozměry a umístění lze nezávisle měnit podle okamžité potřeby.

 • Schematický editor verze 4.40 navíc dovoluje připojení prohlížeče pouzder dostupných v knihovně editoru Layout. To je ovšem možné pouze za podmínky, že instalace editoru Layout obsahuje soubor PLViewer.dll.

Nové funkce kláves

 • Klávesy <+> a <-> jsou při editaci emulovány kolečkem myši. Otáčení kolečka tak vyvolává příkazy Zoom In a Zoom Out nebo v kombinaci s klávesami <Shift>, <Alt> a <Ctrl> mění parametry objektů v kurzorovém seznamu.

 • V dialozích klávesy <UArr> a <DArr> nebo kolečko myši procházejí historii dosud vložených řádků.

 • Spolu s klávesou <Ctrl> mění kolečko myši hodnotu numerických a výčtových parametrů v menu.

 • Klávesy <Ctrl-UArr> a <Ctrl-DArr> nastavují nejnižší, resp. nejvyšší hodnotu numerických a výčtových parametrů v menu. Píšete-li si makra, je to výhodné zejména pro definování výchozí hodnoty parametru.

 • Doplněny speciální klávesy <Ctrl-Tab> a <Shift-Ctrl-Tab> pro přecházení mezi výkresy.

Další změny ovládání

 • Do rodin příkazů Move, Drag, Copy a Delete byla doplněna modifikace režimů Add/Sub. Stiskem klávesy <Ctrl> se aktivuje režim Add/Sub Link, v němž se poklepáním na segment vodiče označí celá spojka a poklepáním na součástku všechny spojky na ni připojené.

 • Působení speciálních kláves <Ctrl-Del> a <Ctrl-*> bylo zjemněno. Nyní nezpůsobí vymazání, resp. zvýraznění celých spojů, nýbrž pouze spojek (tj. jen po nejbližší větvení, návěští nebo vývod součástky). Je rovněž možno vymazat resp. zvýraznit součástku včetně všech připojených spojek.

 • Ovládání pomocí speciálních kláves je nyní přehlednější. Byla doplněna interaktivní jednořádková nápověda, která upozorňuje na aktuálně použitelné klávesové kombinace.
  interaktivní jednořádková nápověda v druhé řádce okna

 • Doplněna možnost výběr předlohy z knihovny pomocí masky dále zjemnit připojením masky pouzdra.

 • Do dialogu Edit Component doplněn mechanismus pro průběžné automatické vytvoření předlohy na základě editované součástky, pokud není předloha požadovaného jména v knihovně nalezena.

 • Do menu Files doplněn příkaz Load Next File, který vede k načtení schematického souboru abecedně v adresáři následujícího za právě editovaným souborem. Tento příkaz je určen pro rychlé prohlížení schemat v aktuálním adresáři.

 • Do menu Place přidán příkaz Bitmap, který poskládá obraz bitmapy (převedený do dvou úrovní) z vyplněných obdélníků. Tak je možno snadno vložit do schematu logo libovolného tvaru, případně na pozadí zobrazit průsvitku.

 • Režimy Reorder Reference upraveny tak, aby bylo možno navázat na předchozí sérii přečíslování včetně případných Undo.

 • Zjednodušeno nastavení editoru předloh. Vstupní menu pro nastavení typu předlohy bylo automatizováno a menu Colors & Dimensions uvnitř editoru předloh bylo zcela zrušeno. Doplněno 5 různých výchozích nastavení atributů popisů (struktura, aktivní součástka, pasivní součástka, přípojná součástka typu PWR, přípojná součástka typu GND).

 • Množinové operace rozšířeny o výběr mimorastrových čar a vývodů. Také je možno vybrat množinu spojek s nepřipojenými konci. Tak lze mj. jednoduše vyhledávat prvky, které působí rušivě zejména ve vytištěných schematech.

 • Množinové operace umožňují u součástek hromadnou výměnu předloh, pouzder a hodnot. Tak lze například sjednotit typy použitých součástek ve schematu vzniklém spojením několika menších nebo hromadně změnit označení určitých pouzder při přechodu na jinou technologii.

 • Makra mohou být definována pro 108 dalších klávesových kombinací <Shift-Ctrl-, <Shift-Alt-, <Ctrl-Alt-F1> až -F12> a <Shift-Ctrl-0>, <Shift-Alt-0> až -9> a -A> až -Z>. Makro lze přerušit, aby počkalo na vložení hodnoty v dialogu, a poté může pokračovat. Makra jsou ukládána v textovém formátu, což zjednodušuje jejich úpravy.

Rozšíření parametrů

 • Technická omezení velikosti paměťových struktur byla odsunuta daleko mimo oblast použitelnosti. V nové verzi jsou limity určeny výhradně licenčním certifikátem.

 • Ve schematu mohou být kromě češtiny a slovenštiny nově užity další znaky středo- a východoevropských abeced (kódování Windows 1250) i různé speciální symboly, např. µ ° ± ÷ × ¬ © ® ™ § € † ‡ • ¤ … < > « » ¦ ‘ ’ ‚ “ ” „.

Nejdůležitější změny ve výstupech

 • Do grafického výstupu doplněny dynamické formáty Fit to 1 Page, Fit to 2 Pages a Fit to 4 Pages, které zajistí, že i po změně rozměrů nebo orientace papíru zůstane zachován výstup na 1, 2 nebo 4 stránky.

 • Rozšířeny možnosti generátoru pro formát metafile.

 • Doplněn generátor Tiff.dll usnadňující generování dokumentace pro typografické účely.

 • Pro výstup netlistu a rozpisky součástek jsou nyní k dispozici dva nezávisle konfigurovatelné kanály přístupné přes podmenu Files | Netlist/Partlist (1) a Files | Netlist/Partlist (2).

 • Je možno generovat netlisty a rozpisky součástek zahrnující pouze vybrané výkresy.

 • Doplněny generátory rozpisky součástek do formátů, které lze načíst tabulkovým procesorem MS Excel (formát CSV) a textovým editorem MS Word (formát RTF).

 • Generátory rozpisek jsou k dispozici také v české verzi.

Zpětná kompatibilita souborů

Schematický editor verze 4.40 čte soubory *.Sch, *.PNL a *.PCB vytvořené všemi předchozími verzemi systému Formica. Naopak kvůli ukládání znaků z kódové sady Windows 1250 není formát verze 4.40 čitelný staršími verzemi, které užívaly kódování Kamenických. Přepínač Options | Schematic Editor | Data Format umožňuje zapisovat *.Sch soubory čitelné verzí 4.30 a staršími (samozřejmě za cenu ztráty některých speciálních symbolů).

RNDr. Ivo Křivka, CSc.
tlf.: 221 912 259


5. ledna 2016